Arabuluculuk Mevzuatı

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 –

(1) Bu Kanunun amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

 (2) Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.

TANIMLAR

Madde 2-

(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

     a-)Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi,

     b-)Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü bir kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini,

     c-)Adalet Bakanlığını,

     ç-)Daire Başkanlığı: Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak Arabuluculuk Daire Başkanlığını,

     d-)Genel Müdürlük: Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,

     e-)Kurul: Arabuluculuk Kurulunu,

     f-)Sicil: Arabulucular sicilini,

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM: ARABULUCULUĞA İLİŞKİN TEMEL İLKELER

İRADİ OLMA VE EŞİTLİK

     Madde 3 –

(1) Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler.

 (2) Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahiptirler.

 

     GİZLİLİK

     Madde 4 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür.

     (2) Aksi kararlaştırılmadıkça taraflar da bu konudaki gizliğe uymak zorundadır.

     BEYAN VEYA BELGELERİN KULLANILMAMASI

     Madde 5 – (1) Taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dahil üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, aşağıdaki beyan veya belgeleri delil olarak ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık yapamaz.

     a)Taraflarca yapılan arabuluculuk daveti veya bir tarafın arabuluculuk faaliyetlerine katılma isteği.

     b)Uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için taraflarca ileri sürülen görüşler ve teklifler.

     c)Arabuluculuk faaliyeti esnasında, taraflarca ilerli sürülen öneriler veya herhangi bir vakıa veya iddianın kabulü.

     ç)Sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeler.

 

     (2)Birinci fıkra hükmü, beyan veya belgenin şekline bakılmaksızın uygulanır.

     (3)Birinci fıkrada belirtilen bilgilerin açıklanması mahkeme, hakem veya herhangi bir idari makam tarafından istenemez. Bu beyan veya belgeler, birinci fıkrada öngörülenin aksine, delil olarak sunulmuş olsa dahi hükme esas alınamaz. Ancak, söz konusu bilgiler bir kanun hükmü tarafından emredildiği veya arabuluculuk süreci sonunda varılan anlaşmanın uygulaması ve icrası için gerekli olduğu ölçüde açıklanabilir.

     (4)Yukarıda fıkralar, arabuluculuğun konusuyla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın, hukuk davası ve tahkimde uygulanır.

     (5)Birinci fıkrada belirtilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, hukuk davası ve tahkimde ileri sürülebilen deliller, sadece arabuluculukta sunulmaları sebebiyle kabul edilemeyecek deliller haline gelmez.

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ARABULUCULARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

UNVANIN KULLANILMASI

 

     Madde 6 – (1)Sicile kayıtlı olan arabulucular, arabulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı yetkileri kullanma hakkına sahiptirler.

     (2)Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sırasında bu unvanını belirtmek zorundadır.

     ÜCRET VE MASRAFLARIN İSTENMESİ

     Madde 7 – (1)Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığı ücret ve masrafları isteme hakkına sahiptir. Arabulucu, ücret ve masraflar için avans da talep edebilir.

     (2)Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca eşit olarak karşılanır.

     (3)Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak ücret alamaz. Bu yasağa aykırı işlemler batıldır.

     TARAFLARLA GÖRÜŞME VE İLETİŞİM KURULMASI

     Madde 8 – (1)Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir ve iletişim kurabilir. Taraflar bu görüşmelere vekilleri aracılığıyla da katılabilirler.

     GÖREVİN ÖZENLE VE TARAFSIZ BİÇİMDE YERİNE GETİRİLMESİ

     Madde 9 – (1)Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirir.

     (2)Arabulucu olarak görevlendirilen kimse, tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirecek önemli hal ve şartların varlığı halinde, bu hususta tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu açıklamaya rağmen taraflar, arabulucudan birlikte talep ederlerse, arabulucu bu görevi üstlenebilir yahut üstlenmiş olduğu görevi sürdürebilir.

     (3)Arabulucu, taraflar arasında eşitliği gözetmekle yükümlüdür.

     (4)arabulucu, bu sıfatla görev yaptığı uyuşmazlıkla ilgili olarak açılan davada, daha sonra taraflardan birinin avukatı olarak görev üstlenemez.

     REKLAM YASAĞI

     Madde 10 – (1)Arabulucuların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında arabulucu, avukat ve akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.

 

     TARAFLARIN AYDINLATILMASI

     Madde 11 – (1)Arabulucu, arabuluculuk faaliyetlerinin başında, tarafları arabuluculuğun esasları, süreci ve sonuçları hakkında gerektiği gibi aydınlatmakla yükümlüdür.

     AİDAT ÖDENMESİ

      Madde 12 – (1)Arabuluculardan sicile kayıtlarında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat alınır.

     (2)Giriş aidatı ve yıllık genel bütçeye gelir kaydedilir.

     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARABULUCULUK FAALİYETİ

ARABULUCUYA BAŞVURU

     Madde 13 – (1)Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir.

     (2)Aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmiş sayılır.

     ARABULUCUNUN SEÇİLMESİ

     Madde 14 – (1)Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya arabulucular taraflarca seçilir.

     ARABULUCULUK FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ

     Madde 15 – (1)Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk toplantıya davet eder.

     (2)Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilirler.

     (3)Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için gereken usul ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür.

     (4)Niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hakim tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından yapılamaz.

     (5)Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri halinde yargılama, mahkemece üç ayı geçmemek üzere ertelenir. Bu süre, tarafların birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar uzatılabilir.

     (6)Taraflar arabuluculuk müzakerelerine bizzat veya vekilleri aracılığıyla katılabilir.

     ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLAMASI VE SÜRELERE ETKİSİ

      Madde 16 – (1)Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru halinde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru halinde ise bu süreç, mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

     (2)Arabuluculuk sürecinin başlamasından sonra ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

     ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ

     Madde 17- (1)Aşağıda belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyeti sona erer:

     a)Tarafların anlaşmaya varması.

     b)Taraflar danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi.

     c)Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi.

     ç)Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.

     (2)Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı bir tutanak ile belgelendirilir. Arabulucu tarafından düzenlenecek belge, arabulucu, taraflar veya vekillerince imzalanır.Belge taraflar veya vekillerince imzalanmazsa, sebebi belirtilmek suretiyle sadece arabulucu tarafından imzalanır.

      (3)Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanağa, faaliyetin sonuçlanması dışında hangi hususların yazılacağına taraflar karar verir. Arabulucu, bu tutanak ve sonuçları konusunda taraflara gerekli açıklamaları yapar.

     (4)Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi halinde, arabulucu, bu faaliyete ilişkin kendisine yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri, ikinci fıkraya göre düzenlenen tutanağı beş yıl süre ile saklamak zorundadır. Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlediği son tutanağın bir örneğini arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğe gönderir.

     TARAFLARIN ANLAŞMASI

     Madde 18- (1)Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir, anlaşma belgesi düzenlenmesi halinde bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır.

     (2)Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulursa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, asıl uyuşmazlık hakkındaki görev ve yetki kurallarına göre belirlenecek olan mahkemeden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verlimesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır.

     (3)İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir ve buna ilişkin inceleme dosya üzerinde de yapılabilir. Ancak arabuluculuğa elverişli olan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda inceleme duruşmalı olarak yapılır. Bu incelemenin kapsamı anlaşmanın içeriğinin arabuluculuğu ve cebri icraya elverişli olup olmadığı hususlarıyla sınırlıdır. Anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi için mahkemeye yapılacak olan başvuru ile bunun üzerine verilecek kararlara karşı ilgili tarafından istinaf yoluna gidilmesi halinde, maktu harç alınır.Taraflar anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi verdirmeden başka bir resmi işlemde kullanmak isterlerse, damga vergisi de maktu olarak alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM: ARABULUCULAR SİCİLİ

ARABULUCULULAR SİCİLİNİN TUTULMASI

     Madde 19- (1)Daire Başkanlığı, özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapma yetkisini kazanmış kişilerin sicilini tutar. Bu sicilde yer alan kişilere ilişkin bilgiler, Daire Başkanlığı tarafından elektronik ortamda da duyurulur.

     (2)Arabulucular sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

     ARABULUCULUK SİCİLİNE KAYIT ŞARTLARI

     Madde 20- (1)Sicile kayıt, ilgilinin Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurması üzerine yapılır.

     (2)Arabulucular siciline kaydedilebilmek için;

     a)Türk vatandaşı olmak,

     b)Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak,

     c)Tam ehliyetli olmak,

     ç)Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,

     d)Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak, gerekir.

     (3)Arabulucu, sicile kayıt tarihinden itibaren faaliyetine başlayabilir.

     ARABULUCULAR SİCİLİNDEN SİLİNME

      Madde 21- (1) Daire Başkanlığı, arabuluculuk için aranan koşulları taşımadığı halde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koşulları kaybeden arabulucunun kaydını siler.

     (2)Daire Başkanlığı, bu Kanunun öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit ettiği arabulucuyu yazılı olarak uyarır; bu uyarıya uyulmaması halinde arabulucunun savunmasını aldıktan sonra, gerekirse adının sicilden silinmesini Kuruldan talep eder.

     (3)Arabulucu, arabulucular sicilinden kaydının silinmesini her zaman isteyebilir.

     ALTINCI BÖLÜM: ARABULUCULUK EĞİTİMİ VE EĞİTİM KURULUŞLARI

ARABULUCULUK EĞİTİMİ

     Madde 22- (1)Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinin tamamlanmasından sonra alınan, arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve davranış psikolojisi ile yönetmelikte gösterilecek olan diğer teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.

     EĞİTİM KURULUŞLARINA İZİN VERİLMESİ

     Madde 23- (1)Arabuluculuk eğitimi, bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir. Bu kuruluşlar Bakanlıktan izin alarak eğitim verebilirler. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi elektronik ortamda yayımlanır.

     (2)İzin için yazılı olarak başvurulur.Bu başvuruda eğitim programı, eğiticilerin sayısı ve uzmanlıkları ile eğitim kuruluşu veya eğitim programının finansman kaynakları hakkında gerekçeli bilgi verilir.

     (3)Başvuruda sunulan belgelere dayalı olarak, eğitimin amacına ulaşacağı ve eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı tespit edilirse, ilgili eğitim kuruluşuna en çok üç yıl için geçerli olmak üzere izin verilir.

     İZİN SÜRESİNİN UZATILMASI

     Madde 24- (1)Sicile kayıtlı olan bir eğitim kuruluşu kayıt süresinin bitiminden en erken bir yıl ve en geç üç ay önce, sicildeki kaydının geçerlilik süresinin uzatılmasını yazılı olarak talep edebilir. Eğitim kuruluşunun 26 ncı maddeye göre sunduğu raporlardan, arabuluculuk eğitiminin başarılı şekilde devam ettiğinin anlaşıldığı ve 27 nci maddede belirtilen sebeplerin bulunmadığı hallerde, verilmiş bulunan iznin geçerlilik süresi her defasında üç yıl uzatılabilir. Eğitim kuruluşu, süresi içinde yaptığı başvuru hakkında karar verilinceye kadar listede kayıtlı kalır.

     ARABULUCULUK YETKİ BELGESİ

 

     Madde 25- (1)Eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişilere arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verir.

     DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

     Madde 26- (1)Eğitim kuruluşları, her yıl ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetinin kapsamı, içeriği ve başarısı konusunda Daire Başkanlığına bir rapor sunar.

     EĞİTİM KURULUŞUNA VERİLEN İZNİN İPTALİ

     Madde 27- (1)Aşağıdaki hallerde eğitim kuruluşuna verilmiş olan izin, Bakanlığın talebi üzerine Kurul tarafından iptal edilir.

     a)İzin verilebilmesi için aranan şartlardan birinin ortadan kalkmış veya mevcut olmadığının tespit edilmiş olması.

     b)Eğitimin yeterli şekilde verilememesi.

     c)Arabuluculuk yetki belgelerinin düzenlenmesinde sahtecilik veya önemli hatalar yapılması.

     ç)26 ncı maddedeki rapor verme yükümlülüğünün yapılan ihtara rağmen yerine getirilmemesi.

     d)Eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanmadığının tespit edilmesi.

     YEDİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ VE GÖREVLER

KURULUŞ VE TEŞKİLAT

     Madde 28- (1)Bu kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlük bünyesinde Daire Başkanlığı kurulur.

     (2)Arabuluculuk hizmetlerine ilişkin olarak bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Bakanlık bünyesinde Arabuluculuk Kurulu oluşturulur.

     DAİRE BAŞKANLIĞI

     Madde 29- (1)Daire Başkanlığı, bir daire başkanı, yeteri kadar tetkik hakimi ve diğer personelden oluşur.

     DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

     Madde 30- (1)Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

     a)Arabuluculuk hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.

     b)Arabuluculukla ilgili yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.

     c)Kurulun çalışması ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

     ç)Arabuluculuk kurumunun tanıtımını yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve seminer gibi bilimsel organizasyonları düzenlemek veya desteklemek.

     d)Ülke genelinde arabuluculuk uygulamalarını izlemek, ilgili istatistikleri tutmak ve yayımlamak.

     e)Arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşlar tarafından bu amaçla yapılan başvuru ile sicildeki kaydın geçerlilik süresinin uzatılması talebinin karara bağlanmasını Bakanlığın onayına sunmak, arabuluculuk eğitimi verecek eğitim kuruluşlarını listelemek ve elektronik ortamda yayımlamak.

     f)Arabulucu sicilini tutmak, sicile kayıt taleplerini karara bağlamak, 21 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında arabulucunun sicilden silinmesine karar vermek ve bu sicilde yer alan kişilere ilişkin bilgileri elektronik ortamda duyurmak.

     g)Arabulucular tarafından arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanakların kayıtlarını tutmak ve birer örneklerini sağlamak.

     ğ)Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemler hakkında inceleme ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.

     h)Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlayarak Kurulun bilgisine sunmak.

    I)Yıllık Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak.

     KURUL

     Madde 31- (1)Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

     a)Hukuk İşleri Genel Müdürü.

     b)Daire Başkanı.

     c)Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından hukuk mahkemelerinde görev yapmakta olan birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından seçilecek iki hakim.

     ç)Türkiye Barolar Birliğinden üç temsilci.

     d)Türkiye Noterler Birliğinde bir temsilci.

     e)Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen özel hukuk alanından bir öğretim üyesi.

     f)Adalet Bakanı tarafından seçilen üç arabulucu.

     g)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci.

     ğ)Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan bir temsilci.

     h)Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürü.

     (2)Başkan ihtiyaca göre Kurul toplantılarına uzman kişileri çağırabilir.

     (3)Kurul başkanı Genel Müdürdür. Genel Müdürün bulunmadığı toplantılarda Başkanlık görevi Daire Başkanı tarafından yerine getirilir.

     (4)Kurul, mart ve eylül aylarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca, Başkanın veya en az beş üyenin talebiyle Kurul her zaman toplantıya çağırılabilir.

     (5)Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Mazeretsiz olarak art arda iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

     (6)Kurulun Bakanlık dışından görevlendirilen üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

     (7)Başka bir yerden katılan Kurul üyelerinin gündelik, yol gideri, konaklama ve diğer zorunlu giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlıkça karşılanır.

     (8)Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

     KURULUN GÖREVLERİ

     Madde 32- (1)Kurulun görevleri şunlardır:

     a)Arabuluculuk hizmetlerine ilişkin temel ilkeler ile arabuluculuk meslek kurallarını belirlemek.

     b)Arabuluculuk eğitimine ve bu eğitimin sonunda yapılacak olan sınava ilişkin temel ilke ve standartları tespit etmek.

     c)Arabulucuların denetimine ilişkin kuralları belirlemek.

     ç)Bu Kanuna göre çıkarılması gereken ve Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yönetmelik taslaklarına, gerekirse değişiklik yaparak son şeklini vermek.

     d)Eğitim kuruluşlarının eğitim izinlerini iptal etmek.

     e)21 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında arabulucunun sicilden silinmesine karar vermek.

     f)Arabulucuların ödeyecekleri sicile kayıt aidatını ve yıllık aidatları tespit etmek.

     g)Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini gerekiyorsa değişiklik yapmak suretiyle onaylamak.

     ğ)Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek faaliyetlerin etkinliğini artırmak üzere tavsiyelerde bulunmak.

     h)Daire Başkanlığının yıllık faaliyet raporu ve planı hakkında görüş bildirmek.

     ı)Daire Başkanlığının faaliyet planında yer alan konularla ilgili kurum ve kuruluşların uygulamaya sağlayabileceği katkıları belirlemek.

     SEKİZİNCİ BÖLÜM: SON VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

KADROLAR

     Madde 34- (1)Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.

     DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

     Madde 35- (1)19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “Hakemlik” ibaresinden sonra gelmek üzere “arabuluculuk,” ibaresi eklenmiştir.

     (2)12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun;

     a)137 nci maddesinin birinci fıkrasına “sulhe” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya arabuluculuğa” ibaresi,

     b)140 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına “sulhe” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya arabuluculuğa”, üçüncü fıkrasına “sulh” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya arabuluculuk” ibaresi,

     c)320 nci maddesinin ikinci fıkrasına “tarafları sulhe” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya arabuluculuğa” ibaresi,

     eklenmiştir.

     YÖNETMELİKLER

      Madde 36- (1)Arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşların denetlenmesi ile eğitimin süresi, içeriği ve standartları, yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavın ilke ve kurallarının belirlenmesi, arabulucular sicilinin düzenlenmesi ve arabulucularda aranacak koşullar, arabulucuların denetlenmesi ve izlenmesi ile bu Kanunun uygulanmasını gösteren diğer hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

     Geçici Madde 1- (1)Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde kuruluş ve teşkilatlanma tamamlanır.

     (2)Bu Kanunun 31 inci maddesinde öngörülen kurum ve kuruluşlar, Kurulda görev yapacak temsilcileri Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler. İlk üç yıl için Adalet Bakanı tarafından seçilecek üç arabulucu yerine 31 inci maddenin birinci fıkrasının (ç), (g) ve (ğ) bentlerindeki kurumlar birer fazla temsilci bildirir.

     (3)Arabulucu yerine ilgile kurumlardan bildirilen temsilcilerin Kuruldaki görev süresi bir yıldır. Adalet Bakanlığı tarafından bu sürenin sonunda seçilecek üç arabulucu ismi Kurula bildirilir. Bu şekilde seçimi yapılan arabulucular yerlerine atandıkları Kurul üyelerinin görev sürelerini tamamlarlar.

     (4)Birinci fıkrada belirtilen kuruluş ve teşkilatlanmanın tamamlanmasından itibaren üç ay içinde Kurul toplanır. Kurulun ilk toplantı tarihi, Kurul üyeleri bakımından üç yıllık görev süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.

     Geçici Madde 2- (1)Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kurulun ilk toplantısından itibaren üç ay içinde çıkarılır.

    YÜRÜRLÜK

     Madde 37- (1)Bu Kanunun;

     a)28 ila 32 nci maddeleri ile geçici maddeleri yayımı tarihinde,

     b)Diğer hükümleri ise yayımı tarihinden bir yıl sonra,

     yürürlüğe girer.